Inhalt

Публикации

Общи условия за командироване на служители съобразно с българското и европейското законодателство

Октомври 2016, APIS, София

Схеми за социална сигурност и приложимо осигурително право при полагане на труд в друга държава членка

Август 2016, APIS, София

Новите разпоредби при определяне на компетентността, признаването и изпълнението на решения по граждански и търговски дела (Регламент 1215/2012)

Август 2016, APIS, София

Условия на командироване на работници и служители по европейското и българското законодателство

Август 2016, APIS, София

Договорни споразумения в отношенията между съдружниците и акционерите, Част България

Gesellschaftsrechtliche Nebenvereinbarungen, юни 2013, sellier european law publishers, Германия, в съавторство

Многобройни месечни публикации в Bulgarisches Wirtschaftsblatt 2004 - 2013

Август 2016, APIS, София

NK-BGB, том 3: Вещно право, Част България

Nomos Verlagsgesellschaft, Германия, 2012, в съавторство

България – Стабилно ниво на инвестициите

PV Magazine, 9/2012, Германия