Inhalt

Pavelka Dimova

Mag.iur.
Адвокат
Партньор

Данни за контакт

Varna
T +359 895 723589

Основни области
  • Дружествено право
  • Недвижими имоти
  • ДОГОВОРНО ПРАВО
  • Продажби
  • ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ

Експертиза

Павелка Димова има богат опит в консултирането на държавни и общински органи, както и на търговски дружества с проекти, нуждаещи се от издаване на разрешителни и регулиране на дейността от тези институции. Тя също така дълги години практикува в областта на административното право, държавната и общинска собственост, консултирала е провеждане на тръжни процедури, създаването на публично-частни партньорства, предоставяла е правни консултации в областта на обществените поръчки. Предоставя правни съвети на местни и чуждестранни търговски дружества с извършване на проучвания на пазара, водене на преговори, оказва подкрепа в сферата на изпълнението на договорните отношения, трудовото право, на недвижимите имоти и строителството в съответствие с българското и румънското законодателство. Участвала е в множество трансгранични проекти.

Референции

Консултиране в областта на възобновяемата енергия за изграждане на фотоволтаични мощности; пълно съдействие от началото на преговорите; структуриране и изпълнение; административни процедури и разрешения за строеж в Румъния, консултантска услуга по закупуване на недвижими имоти.

Консултиране по строителство и договорни отношения в развлекателната и спортната индустрия: административни процедури по зониране, създаване на публично-частни партньорства (ПЧП) с цел изграждане на инфраструктура (пътища и водопроводи / канализация), преговори с публични и частни доставчици и партньори; сделки с акции и активи; наемане на работа; сделки с недвижими имоти, договори с изпълнители и подизпълнители;

Консултиране във връзка с изграждане и наемане на помещения на доставчик на услуги по обмен на валута, подкрепа при получаване на лицензи, разрешителни, регистрации,  административни процедури в България и Румъния, наемане на работа;

Участие в международни преговори и проверки с цел изменение на местното законодателство (по отношение на Румъния и България), хармонизиране с европейското право, водене на преговори с представители на отраслови организации, правна помощ в съдебни спорове в Румъния в областта на риболова;

Обществени поръчки - проектиране, изграждане и реконструкция на инфраструктурни компоненти (пътища, канализация, култивиране на гори и устойчиво развитие, озеленяване, поддръжка на пристанищно оборудване и др.);

Консултиране на големи проекти за недвижими имоти.

Участие в трансгранични проекти.

Автобиография

Павелка Димова има магистърска степен по право както в България, така и  от Букурещки Университет в Румъния.

Член е на адвокатурата в България.

Тя практикува адвокатската професия от 2009г. Преди вписването й като адвокат е работила като юрисконсулт в органите на общинската власт (местна администрация) и в търговски дружества в частния сектор.

Преминала е курсове за специализация и квалификация в областта на облигационното право, строителството, концесиите, обществените поръчки и др.

Допълнителна квалификация: заклет преводач от и за румънски език.