Трудово право

Трудовото право е разнообразно колкото и ежедневният бизнес на Вашата компания. Нашият екип ви осигурява детайлни консултации в сферата на индивидуалните и колективните трудови правоотношения и Ви оказва подкрепа във всички области на управлението на човешките ресурси и тяхното развитие.  Правните ни съвети обхващат както сложни трудови договори и споразумения за прекратяване, фирмени споразумения и други трудови правоотношения, така и въпроси, свързани с наемането на персонал  и защита на личните данни при трудовите правоотношения. При спорове ние Ви представляваме във всички съдебни инстанции пред всички национални съдилища. Осъществяваме също и представителство пред институциите или при преговори с профсъюзи или представители на работниците и служителите.

Освен стратегически далновидните решения относно персонала, определящи за посоката на развитие са и договорните отношения. Благодарение на дългогодишния ни опит нашият екип познава особеностите при изготвянето на трудови договори и изработва съобразени с нуждите, ориентирани към бъдещето договори в съответсвие със закона. Без значение е дали става дума за трудови договори, споразумения за краткосрочно командироване, за допълнителни споразумения или управленски договори. По този начин допринася за успешното управление на риска във Вашата компания.

Освен това сме и Ваш компетентен партньор – в съда и извън него - и по отношение на Вашите въпроси за текущи трудови правоотношения или във връзка с прекратяването им.

Друг фокус е консултирането на местни и международни клиенти във връзка с мерки за преструктуриране, оперативни забрани, дружествени промени и прекратяване на дружества, често с трансграничен аспект. Ние съпътстваме Вашите проекти от стартирането им, подкрепяме Ви от началната идея до стратегическото планиране, разкриваме Ви възможните решения, и сме до Вас и във фазата на изпълнение. Понякога  по този начин дружествени трансфери, считани за неизбежни, могат да бъдат избегнати.

При сделки нашите експерти в областта на трудовото право Ви подпомагат с обстоен трудовоправен анализ (Due Diligence) и Ви оказват подкрепа при структуриране на отношенията, следващи сделката.

Освен че е регулирано чрез законовите разпоредби, трудовото право е силно повлияно и от съдебната практика в тази област. Нашият екип е винаги подготвен и следи текущото равитие за Вас, независимо дали става дума за законови инициативи или основополагащи съдебни решения. Така ние знаем кои сфери ще бъдат изключително важни в бъдеще и можем предварително да Ви дадем съвет.

Акценти в нашата дейност

  • Участие на служителите, бонус системи
  • Системи за краткосрочна заетост
  • Закрила на труда, работно време, почивки и отпуски
  • Консултиране при промени в колективни споразумения
  • Представителство пред всички съдилища, компетентни по трудово-правни и социално-правни въпроси
  • Изготвяне на всякакви законово предписани или свързани със специфичната дейност вътрешни правила в предприятието, вътрешни правила за организацията на работния процес и на работната заплата, други заповеди на работодателя
  • Работно време, извънреден труд и процедури
  • Споразумения за командироване на служители, консултиране при командироване от и към България, социално осигуряване/схеми за социална сигурност
  • Разрешения за работа
  • Изготвяне на отговори и договори на английски и немски език