Недвижими имоти

Изключително комплексна сфера: Консултирането в областта на недвижимите имоти изисква обширни правни и икономически познания. Независимо дали става дума за придобиване на собственост или продажба, проектно развитие или управление, използване или финансиране на недвижими имоти, ние Ви консултираме във всички аспекти на тази област: от нормите относно собствеността и строителството до корпоративното право, данъчното право и правото на околната среда.

Акцентът е винаги върху Вашите интереси и вещноправния Ви проект с неговата специфична рискова структура. Минимизиращите риска структури са основата за успешни проекти в областта на недвижимите имоти. Ние вземаме предвид съответните специални характеристики и намираме оптималното решение за Вас. Комплексните и международните сделки с недвижими имоти осъществяваме с помощта на интердисциплинарните и международни екипи. Непрекъснато, гъвкаво, ефективно и като ги съобразяваме прецизно с Вашите изисквания.

Няма значение дали става дума за покупка, наем, аредна или лизинг, за договор за строителство, за архитектурен проект или договор за главен изпълнтел. Важни са детайлите, за които е необходим дългогодишен опит в правото на недвижимите имоти. Може би една от причините в Австрия да се числим като една от водещите адвокатски кантори в сферата на недвижимите имоти.

Дори когато нашата цел е да избягваме конфликтите още от самото начало при съставяне на съответния договор, нашите съвети не приключват до тук в случай на спор. Ние представляваме Вашите интереси пред съда (или пред арбитраж) и при успешното провеждане на Вашия иск.

Обхват на предлаганите услуги

 • Придобиване и разпореждане с индивидуална собственост и портфолио на недвижими имоти  в страната и в чужбина (сделки с имущества и дялове, продажби)
 • Пълен правен анализ (Due-Diligence) на недвижимости и инвестиционни проекти като цялостно решение ("one-stop-shop")
 • Данъчно оптимизирани структури на сделки с недвижими имоти
 • Регистриране на сделки с недвижими имоти в имотния регистър и подготовка на собствеността за целената продажба (разделяне на парцели, обединение на парцели, учредяване на сервитути и т.н..)
 • Споразумения относно сервитутни права и учредяването им върху недвижими имоти
 • Изготвяне на договори за покупко-продажба, наем, аренда, лизинг
 • Консултации по всички аспекти на вещното право (наем и аредна)
 • Изграждане на жилищни имоти, последващо оценяване и делба на собственост
 • Консултации по развитие на проекти и финансиране
 • Договори за строителство, архитектурни проекти, договори за главен изпълнител в строителството и договори с участниците в строителния процес
 • Стандартни формуляри и общи условия дружества за недвижими имоти
 • Споразумения за управление на имущество и съвети относно управление на собствеността
 • Бизнес паркове, търговски и офис сгради
 • Публично- частни партньорства
 • Структуриране  на фондове за недвижими имоти
 • Представителство пред съдилища (арбитражи) и подкрепа в успешното провеждане на Вашите искове, свързани с недвижими имоти