Индивидуални клиенти

Нашата адвокатска кантора предоставя правна помощ и съдействие на индивидуални клиенти както в София, така и във Варна, България.

Частният живот е изпъстрен с най- разнообразни ситуации, които често се нуждаят от оригинални правни  формулировки и решения. Тук се преплитат характерни за него сфери като семейно и наследствено право, гражданство и пребиваване, трудови правоотношения, защита на потребителите, принудително изпълнение, данъци, съответно здравно и социално осигуряване, както и вещноправни въпроси. 

Ние консултираме нашите клиенти и по въпроси, свързани с търговско или авторско право, международно право, право на ЕС, в процедури по признаване и  изпълнение на актове и съдебни решения, постановени от европейски съдилища или органи на други държави, както и от арбитражни съдилища. Нашите български адвокати ще Ви представляват пред държавни и общински институции, пред Вашите договорни партньори и пред съдилищата и арбитражните органи. За всякакви въпроси от частно-правно естество можете да се обърнете за съдействие към нашите опитни адвокати в София и Варна.

Семейно и наследствено право

Нашата адвокатска кантора консултира много български и чуждестранни клиенти по въпросите на семейните и наследствените правоотношения чрез своите опитни адвокати в София и Варна.

Някои ситуации от частния живот могат да оставят траен отпечатък във Вашите лични и имуществени отношения, а също и върху развитието на бизнеса Ви. Ето защо темите и въпросите, свързани със семейното и наследственото право, не бива да се подценяват, а да бъдат подробно и обективно проверени и обсъдени с адвокат. Задълбочените семейноправни консултации, насочени към перспективата на отношенията във времето, са основата, на която стъпваме заедно с Вас, нашите клиенти, за да Ви бъдем полезни и да Ви подпомогнем да направите Вашите лични избори.

Ние можем да Ви предложим правна помощ, включваща изготвянето на пълномощни, договори, предоставяне на консултации във връзка с режима на собственост при сключване на брак, предбрачни договори; консултиране и представителство в производства по развод и по упражняване на родителски права, в това число при преместване в чужбина; при осиновяване; в случаите на принудително изпълнение и представителство пред съдия-изпълнител, представителство пред банкови и административни институции; консултиране и представителство в производства по доброволна и съдебна делба, съдебно и извънсъдебно представителство; изготвяне на договори за придобиване на недвижими имоти или учредяване на ограничени вещни права и сделки с такива, регистрации на сделки, включително в отдел „Местни данъци и такси”, НАП и регистър БУЛСТАТ и др.; изготвяне и промяна на завещания; признаване и  изпълнение на актове и съдебни решения, постановени от чуждестранни съдилища; представителство пред държавните и арбитражните съдилища; подписване, нотариална заверка, промяна, регистрация и прекратяване на договори за наем, за аренда  и много други.

Основни области на консултиране:

 • Изготвяне на брачни споразумения;
 • Консултиране по въпроси, свързани с имущество в брака;
 • Представителство в съдебни производства по делба на наследствено имущество между наследници;
 • Изготвяне на правен анализ при наследяване и за свързаните с това въпроси;
 • Изготвяне на извънсъдебни споразумения за делба.

Гражданство и пребиваване

Нашата адвокатска кантора в България може да Ви предостави правни консултации по въпросите на гражданството и пребиваването в страната. При промяната на местоживеенето в България или от България към друга държава винаги възникват въпроси относно правата и задълженията, които да бъдат съблюдавани, касаещи също и Вашата  трудовата или стопанската им дейност. Ние консултираме правно както български граждани, които заминават извън България, така и чуждестранни граждани, които желаят да се установят в България. За да се адаптирате по-бързо и безпроблемно към новите условия и средата в България, е необходимо да сте наясно с правните изисквания и възможностите, които Ви се предлагат. 

Нашата адвокатска кантора в България  предоставя правни консултации по въпроси, свързани с продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в страната, процедурите по кандидатстване за българско гражданство и придобиването му, издаване на визи или обжалване на отказите за издаването им. Във връзка със започване на работа при установяването Ви в България ние можем да Ви консултираме по трудовоправни и договорни въпроси, относно получаване на разрешение за работа, когато такова е необходимо в България, командироване, трудови договори и длъжностни характеристики, както и при спорове с работодателя и прекратяването на трудови правоотношения.

По време на престоя Ви в България сме на Ваше разположение за съвет относно въпроси на данъчното облагане на доходите и активите на частни лица и правния режим на инвестициите в определени икономически отрасли. Тези въпроси придобиват особена важност, ако чрез извършване на инвестиции планирате да кандидатствате за българско гражданство. Съвместно с Вас ще обсъдим изискванията и различните аспекти, за да изработим заедно подходящата стратегия.

Нашите опитни адвокати в София и Варна съвместно с колегите ни от международните офиси могат да Ви бъдат полезни във връзка с всякакви въпроси, касаещи въпросите на пребиваването и гражданството.

Основни области на консултиране

 • консултиране и подкрепа при въпроси, свързани с кандидатстване за виза, пребиваване и установяване в България;
 • подкрепа в преговори за сключване на договори за наем, изготвяне на договори за наем и допълнителни споразумения към тях, представителство в процедури по изпълнението на административни изисквания;
 • консултиране и подкрепа при планиране и извършване на инвестиции;
 • правно консултиране по договори, споразумения и в отношенията с работодатели, консултиране по социални въпроси, по въпроси на данъчното облагане и разрешаване на конфликти;
 • подкрепа при кандидатстване за разрешения за работа за граждани на трети държави в България;
 • защита при налагане на принудителни административни мерки, обжалване на административни актове – включително на такива за неправомерно наложени глоби, представителство пред общински и държавни институции, представителство пред гранични и митнически органи  и др.
 • консултиране при въпроси на командироване или изпращане в други държави;

 Защита на потребителите (Verbraucherschutz)

Всеки от нас е потребител. Като започнем от ежедневната консумация на храни и други стоки за основно потребление през покупка на по- малко или повече струващи стоки и услуги за развлечение, мебели, електроуреди, специализирана техника до отношенията с доставчиците на комуникационни или транспортни (по суша, вода или въздух) услуги, и др.

Когато считате, че правата Ви са нарушени, или когато търговецът не Ви е предоставил нужната информация или считате, че Ви е въвел в заблуждение относно съществени характеристики на предоставяните стоки или услуги, или когато предполагате, че не спазва гаранционните условия на придобит от Вас продукт или пък прилага недобросъвестни практики и способи за продажба, нашият екип от адвокати в България ще Ви предостави  правни консултации и съдействие в случай на  неправомерни действия при онлайн търговия, представителство при рекламации, изготвяне на потребителски жалби и сигнали, споразумения, предложения на сдружения на потребителите, както и във всички други случаи, в които считате, че правата Ви като потребител са нарушени.

Нашите адвокати ще Ви информират за правото Ви на отказ от някои договори. Те ще Ви осигурят защита срещу неравноправни клаузи и неправомерно наложени имуществени санкции. Ние ще Ви подкрепим с правен съвет и ще поемем за Вас разрешаването на спора с оглед постигане на разумно разрешение и/или обезщетение. Също така ние можем да Ви  представляваме пред Комисията за защита на потребителите в София.

Основни области на консултиране:

 • представителство пред Комисията за защита на потребителите;
 • Изготвяне на жалби и уведомления;
 • Консултиране относно правата на потребителите;
 • Представителство в производства по защита на потребителите и по обезщетение, както и в съдебни и арбитражни производства в областта на защита на потребителите.