Договорно право

Независимо дали е сключен в писмена форма или като устно споразумение, договорът понастоящем е в основата на бизнес отношенията, а не рядко – и на отношенията в личния живот.

Нашите български адвокати в София и Варна са специализирани в предоставянето на правни консултации в областта на договорното право. В процеса на работата ние използваме интердисциплинарен подход и вземаме под внимание очакваните ефекти (финансови, данъчни, лицензионни или свързани с конкурентното право и т.н.), както и предвидимото бъдещо развитие на отношенията, регулирани с една или друга сделка. В сътрудничество с колегите ни в  обединението на бизнес кантори Schindhelm бихме могли да обърнем  внимание и на трансгранични аспекти на международните договори. Ние ще Ви окажем съдействие също така в преговори и при сключване, изпълнение и разваляне на договорите или при прехвърляне на договорни права и задължения, и заедно с Вас ще търсим решение в случай на затруднения като неизпълнение, прекратяване, забава и в други подобни ситуации.

Компетенциите на нашата адвокатска кантора в областта на договорното право включват както най-разпространените видове договори от ежедневната дейност на всеки бизнес (договори за наем и лизинг, предварителни договори, нотариални сделки и такива за прехвърляне на недвижими имоти,  договори за покупка, договори за заем,  договори за джойнт-венчър (съвместни предприятия) и за гражданско дружество (ДЗЗД), трудови договори и допълнителни трудовоправни споразумения, договори за доставка на стоки и услуги, договори в полза на трети лица, ипотеки и залози, особени залози, суброгация, поемане на дълг/встъпване в дълг и други) до различни специфични сделки (споразумения за покупко-продажба на дружествени дялове, имоти или стоки (SPA), договори за строителство, споразумения относно интелектуална собственост, споразумения относно търговски марки, споразумения относно ноу-хау, предбрачни договори, договори за факторинг и франчайзинг, прехвърляне на права / прехвърляне на искове и вземания) и много други.

Нашите опитни български адвокати ще  Ви окажат съдействие също и при сключването на облигационни споразумения между съдружниците или акционерите в търговски дружества в сферата на корпоративното право, за да уредите специфични предпочтителни права или да установите отношения, които са различни от стандартните в закона.

Обезщетения

Обезщетението е предназначено да послужи за възстановяване на настъпили материални и нематериални щети Елементите и предпоставките на търсеното обезщетение следва да бъдат внимателно и задълбочено изследвани във всеки конкретен случай.

При договорните отношения настъпването на определени вреди би могло да бъде предвидено като възможно развитие още в етапа на преговорите за сключване на даден вид договор. Противно на това обаче, претенциите за обезщетение, произтичащи от деликт, могат да бъдат прецизирани едва след настъпване на вредоносното събитие От друга страна, в по-новата съдебна практика (Тълкувателно решение № 4 от 29.01.2013г.  по тълкувателно дело № 4/2012) българският Върховен Касационен съд постанови, че нематериалните щети следва да бъдат обезщетявани не само в случаите на деликтна отговорност, но и при отговорността, породена на договорно основание.

По отношение на вреди, настъпили в резултат на неизпълнение или забавено изпълнение на задължения на административен или съдебен орган, в Закона за отговорността на държавата за вреди са предвидени специални възможности за обезщетяване на засегнатите лица – както частни лица, така и дружества.

За обезщетяване на вреди, настъпили в резултат на непозволено увреждане от лица или предмети, съществуват точно определени в българското законодателство и в съдебната практика предпоставки. И тук  адвокатите от нашата адвокатска кантора ще Ви подкрепят като установят след внимателен анализ фактическата и правната страна на даден инцидент и заедно с Вас обсъдят стратегия за оптималната защита на Вашите интереси.

Нашите адвокати в София и Варна ще Ви консултират съобразно с изискванията на българското право с оглед определяне на приблизителния разумен размер на претенцията, проучване и определяне на приложимото законодателство при международни казуси, искове, касаещи застрахователни отношения и елементи и условия на регресни искове, а също така да Ви представляват в преговори или в постигането и изготвянето на помирителни споразумения във връзка с плащане на обезщетения.

Основни области на консултиране:

 • Правно консултиране за прецизиране на елементите на претенцията и за определяне размера на търсеното обезщетение;
 • Определяне на приложимото право;
 • Представителство в съдебни и арбитражни производства с предмет обезщетение;
 • Подкрепа при претенции за обезщетения както на договорно, така и на деликтно основание;
 • Подкрепа в преговори относно обезщетения;
 • Изготвяне на и консултиране относно спогодби за обезщетения.

Застрахователно право

В областта на застрахователното право в България се предлагат множество различни застраховки за личния живот и икономиката. Все още застраховането на правни разноски е недостатъчно разпространено.

За всички въпроси, свързани със застраховане, сключване на застрахователни договори както и с бизнес отношения, в които се договаря сключване и/или използване на застраховка, както и при уреждане на претенции и искове към застраховател или причиняващото вредите трето лице можете да разчитате на компетентна правна помощ от страна на нашата правна кантора.

В някои случаи застрахователят, който е  обезщетил свой клиент или увредено трето лице, може да търси заплатеното обезщетение от лицето, причинило щетите (регресни искове). При трансгранични случаи е важно, първо да бъде определено приложимото законодателство, както и да бъде изработена стратегия. Нашите адвокати в София и Варна разполагат с богат опит в областта на застрахователното право и при вашите трансгранични дела могат да Ви подкрепят компетентно по въпроси, касаещи както бизнеса Ви, така и личните Ви отношения.

Независимо от това дали сте частно лице, представлявате търговско или гражданско дружество или сте застраховател, можете да разчитате на нас за определяне на приблизителния размер на щетите и договарянето им , определяне на приложимия закон и представителство в България съобразно българския процесуален закон, предявяване на регресни искове и цялостна оценка на фактите и обстоятелствата, както и на правните изисквания по Вашия казус. 

Основни области на консултиране:

 • Правно консултиране на застрахователни дружества;
 • Подкрепа на застрахователи относно техните регресни искове;
 • Представителство в съдебни и арбитражни производства по застрахователни дела;
 • Подкрепа на предприятия и индивидуални клиенти при заявяване на техни претенции пред застраховател (директни искове или уведомления за щети);
 • Изготвяне на и правно консултиране относно спогодби за застрахователни обезщетения.