Съответствие

Изискванията, които законите и съдилищата поставят пред предприятията, стават все по-комплексни. С това се увеличава и рискът за членовете на управителните органи да носят лична отговорност за нарушения. Именно затова областта, наречена Съответствие („Compliance“), което наименование може да се преведе най-добре като „Действия при спазване на определени правила“ придобива все по-голямо значение. Твърде многообразни са предизвикателствата пред оперативния бизнес, за да не бъдат посрещнати със съответна проверка и подготовка.

В специализираните ни групи по Съответствие развиваме индивидуална програма за Съответствие за Вашето предприятие. В тясно сътрудничество с Вас и съобразено с особеностите на Вашия бизнес ще изнесем „на светло“ Вашите процеси и потенциалните опасности, ще предложим оптимирани мерки и ще Ви подпомогнем при осъществяването им. Целта при всичко това е да се идентифицират рисковете, да се опознаят опасностите и същите да бъдат сведени до минимум за в бъдеще.

Ползата за Вас, Вашия бизнес и Вашите сътрудници е налице: добре функционираща и постоянно поддържана система за Съответствие, която пази предприятието Ви например от глоби в областта на конкурентното право или от наказателно-правни процеси срещу отговорните лица. При това едно добре изработено Съответствие под формата на ясни указания и обучения защитава Вашите сътрудници, особено в областта на корупционните практики. Не на последно място една функционираща система за Съответствие е гарант за запазване на репутацията и на конкурентоспособността на Вашето предприятие. Преди всичко международно активни концерни поставят решенията си за доставчици по обществени поръчки в зависимост от това дали предприятието, на което ще бъде възложена поръчката, е с регулация на Съответствието („compliant“) или не. Също така и при придобиване на предприятия наличността на добре функционираща система за съответствие е в множество случаи решаващият аргумент за извършване на инвестицията. А фактът, че наличен мениджмънт на съответствието може да вдигне стойността на едно предприятие, е решаващ допълнителен ефект.

Спектърът на нашите консултантски услуги обхваща идентификацията и оценяването на рисковете за Съответствие през целево анкетиране на мениджмънта до въвеждане на съобразена програма по съответствие. Подкрепяме Ви с удоволствие и при „поддържането“ на Вашата система, провеждаме одити по Съответствие и Ви съветваме в дейността Ви като Ваш служител, компетентен за Съответствието.

Разбира се също и при конкретни казуси, касаещи областта на Съответствието можете неограничено да разчитате на нас. Ние Ви подкрепяме при управлението на кризи, по-специално при комуникацията с медии и институции, като бихме могли да организираме индивидуални обучения относно правилното поведение в кризисни ситуации.