Данъчно право

Данъчните експерти на Schindhelm консултират национални и международни предприятия по всички въпроси на националното и международното данъчно право. Централна част от нашата дейност е консултацията относно данъчната структура особено при транзакции по Сливания & Вливания, Саниране на предприятия, Преструктурирания и Правоприемство между предприятия.

Друг централен въпрос е данъчното консултиране на имотни частни лица, по-специално по въпросите на правоприемство на предприятия и на имущество, както и вложенията на имущество. Все по-често консултираме частни лица – граждани на страни-членки на ЕС, както и на трети страни, както и членове на техните семейства, които желаят да се установят в България. Тогава данъчните аспекти добиват изключително значение.

В случай на спорове представляваме клиентите ни в производства по обжалване, искови дела и жалби както и при ревизии пред данъчните власти.

Основни области на нашата консултантска дейност

  • Данъчно консултиране при преобразувания и преструктуриране на предприятия
  • Национално и международно корпоративно данъчно право
  • Данъчни производства и обжалване
  • Инвестиране на имущество и участие в предприятия
  • Структуриране на договори и предвиждане на техните данъчни ефекти