Международно търговско и транспортно право

Сферата на международната търговия и логистичната дейност са изпълнени с най-разнообразни отношения. Повечето от тях намират правно регулиране чрез националното законодателство и практиката на съдилищата, а на международно ниво - предимно в международните договори, доколкото същите са ратифицирани от съответната държава,  в частност от България. Други от тези отношения се подчиняват на пазарните и търговските обичаи, които са приложими за съответната географска или търговска област.

Нашата дейност се състои в това да определим приложимото международно и/или национално законодателство и да Ви подкрепим по въпросите на вътрешните и на трансграничните сделки. Като правна кантора, практикуваща активно в областта на международната търговия, дружественото и транспортното право, разполагаме с опит, който може да Ви бъде изключително полезен за Вашия конкретен казус. Ние можем не само да Ви представляваме в преговори или в съдебни производства, ние можем да Ви бъдем полезни със знанията и опита ни в лицензионни, разрешителни и други производства, както и да Ви подпомогнем, за да учредите дружество, клон или търговско представителство в България, както и в случаите на сливания, придобивания или други сделки с дялове или имущество на Вашите дружества, осъществяващи външнотърговска, транспортна или логистична дейност.

Нашите адвокати в България могат да Ви съдействат в случай на транспортни инциденти в България или чужбина, както и да Ви представляваме в производства, свързани със застрахователни обезщетения.

Търговско право

Широкият обхват от търговски сделки на национално и международно ниво е характерен за всеки бизнес. Можете да разчитате на нашите знания и опит в търговията и продажбите по отношение на консултации и услуги в областта на търговското право като подкрепа и представителство при търговски преговори, определяне на условията за и структурирането на всякакви видове търговски сделки и договори, изготвяне и изпълнение на посреднически договори както и на договори за търговско представителство, записи на заповед, менителници и чекове – издаване, влизане в сила, протест или прехвърляне.

Нашите препоръчани адвокати могат да Ви консултират компетентно по въпросите на сделки като факторинг, франчайзинг, договори за доставка на услуги и подизпълнителски договори, както и по свързаните с това допълнителни споразумения, промени и въпроси на изпълнението и неизпълнението на търговските сделки.

При международни взаимоотношения нашата правна кантора в сътрудничество със специализираните адвокати от другите офиси на Schindhelm може да изработи съответната стратегия или да Ви представлява във всяка необходима дестинация с оглед на оптималната защита на Вашите бизнес интереси.

С оглед на осъществяване на финансово ефективен бизнес ние Ви подкрепяме със съвет и преценка относно подходящата правна форма, с която да осъществявате търговската си дейност в България и можем да препоръчаме в зависимост от търсените от Вас ефекти и Вашите цели търговско дружество (дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, ООД и Ко КД, холдингови структури или европейски дружества), дружества на гражданското право (ДЗЗД), осъществяване на дейност чрез независимо представителство или чрез място на стопанска дейност и т.н. Неразделна част от критериите за такъв избор е и консултирането относно данъчните ефекти на съответните търговски сделки.

Освен това можете да разчитате на нашата правна подкрепа и представителство в съдебни или арбитражни дела или преговори с оглед ефективна защита на Вашите интереси.

Основни области на консултиране

Определяне параметрите на търговски сделки;

 • Правно консултиране в областта на националното и международното търговско право;
 • Подкрепа в търговски преговори;
  Изготвяне на и извършване на промени в договори за търговско представителство, договори за посредничество, договори за покупка, договори за услуги и изработка
 • и много други видове договори;
 • Правно консултиране по търговски отношения в областта на транспорта и спедицията;
 • Правно проектиране на лизингови и наемни отношения;
 • Подкрепа и консултиране по сделки в областта на факторинга и франчайзинга;
 • Подкрепа за сключването и изпълнението на договори с подизпълнители;
 • Изготвяне на становища по търговскоправни въпроси;
 • Правно консултиране и подкрепа за разрешаване на спорове и уреждане на търговскоправни конфликти;
 • Представителство и подкрепа в съдебни и арбитражни производства.

Транспортно право

Съвременният живот и бизнес са немислими без логистичната дейност на множество предприятия в целия свят. Транспортирането на стоки за най-минималната им обработка от една точка до друга в същата или в друга държава е винаги оправдано при минимиране на разходи или предоставяне на квалифицирана услуга по обработка на стоките. Доставката на стоки до всяка една точка по света е изключително важно за снабдяването на населението и за функционирането на бизнеса. При това всекидневно се сключват безброй договори за спедиция, транспорт, транспортно застраховане, закупуване на сухопътни, въздухоплавателни или водни превозни средства и т.н.

За да бъдем максимално полезни на нашите клиента в областта на транспортното право ние подкрепяме със специализирани консултации Вашата инвестиция в България от самото начало и Ви предоставяме правна помощ и представителство за получаване на съответните лицензи, тир карнети, авиационни разрешения и регистрации, необходими за извършване на превози. С оглед на осъществяване на финансово ефективен бизнес бихме могли да Ви предоставим правна консултация  и преценка на подходящата правна форма, с която да осъществявате търговската си дейност в България и да препоръчаме в зависимост от търсените от Вас ефекти и Вашите цели търговско дружество (дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, ООД и Ко КД, холдингови структури или европейски дружества), дружества на гражданското право (ДЗЗД), осъществяване на дейност чрез независимо представителство или чрез място на стопанска дейност и т.н. Във връзка с избора на подходяща правна форма на Вашия бизнес предоставяме правен съвет и за оптималното оформяне на търговските и спедиционните Ви сделки.

Можем също така да Ви бъдем полезни в случай на инцидент с международен елемент (загуба или повреда на товари, повреда на превозно средство, защита на интересите Ви пред Ваши договорни партньори или пред застраховател като застрахован или увредено трето лице), както и да Ви представляваме в съдебни процеси, свързани с искове в областта на транспортното право съобразно с българското законодателство и международните правни актове, регулиращи отношенията в областта на сухопътния, водния и въздушния транспорт и превоза както на хора, така и на товари/стоки.

Основни области на консултиране

 • Правно консултиране при сключване и изпълнение на договори за транспорт и спедиция;
 • Консултиране на предприятия, осъществяващи транспортна и спедиционна дейност във всекидневните им сделки;
 • Правна подкрепа и представителство при лицензиране на транспортна дейност на предприятия (лиценз за транспорт, разрешения за превоз на пътници, лиценз за въздушни превозвачи);
 • Представителство и правно консултиране при транспортни произшествия в страната и в чужбина;
 • Представителство по отношение на претенции от договори за превоз (включително съобразно Регламент 261/2004 и Конвенцията от Монтреал в областта на въздушния транспорт и съобразно с ЧМР – Конвенцията в сектора на превоза на стоки по шосе);
 • Представителство в съдебни и арбитражни производства.