Съдебни процеси / Разрешаване на спорове

Вашият доставчик закъснява с доставката на важна за Вас машина? Конкурент се опитва да Ви измести от пазара чрез нелоялна конкуренция? Клиент твърди, че вината за неосъществена продукция е Ваша?

Никой не участва с удоволствие в спорове. Но има безкрайно много възможности, когато става дума за това да защитите правата си или да се отбранявате от чужди претенции. Ние разполагаме с дългогодишен опит и отлични познания в защитата на или срещу различни спорни права и претенции. Затова ние знаем какво е важно, щом спорът веднъж е възникнал. С целенасоченост и съобразителност ние използваме пълния спектър на разполагаемите правни средства, за да Ви помогнем бързо и ефективно да защитите правата си. Независимо дали става дума за това да се прокарат искания в рамките на преговорите за сключване на договор или да се изпълнят извънсъдебни споразумения, или пък за водене на съдебен процес: Ние разбираме бизнеса на нашите клиенти и се концентрираме изцяло върху техния успех.

В съдебните спорове в този смисъл ние разбираме нашата задача като насоченост да постигнем целите Ви енергично и точно. Всеки случай е различен и затова е необходима индивидуална стратегия. Ние Ви информираме относно съответни шансове и рискове при един спор и избираме онзи път, който обещава най-голяма успеваемост. Това би могъл да бъде опит за предсъдебно споразумение, извънсъдебно уреждане на спора, (национално или международно) арбитражно производство, медиация или съдебен процес.

Успешният процес при спорове за нас предпоставя в този смисъл не само опит, знания и търпение, но и широк поглед, много усет и упорство; все качества, които са основна линия в нашата стратегия.

Подразбира се от само себе си, че ние ще Ви помогнем да обезпечите постигнатото и да го осъществите – напр. в изпълнително производство. При трансгранични случаи нашата международна мрежа е Ваше предимство.

Дали става дума за обезщетяване на вреди, обезпечение, нелоялна конкуренция, отговорност за вреди от стоки, трудово право или служебна отговорност: дори и в случай на спор можете напълно да разчитате на нас.

Нашият обхват на консултантски услуги за осъществяване и за защита на права обхваща по-специално

 • Спорни съдебни производства
 • Арбитражни производства
 • Неспорни производства – споразумения за уреждане на спора
 • Предприемане на предварителни действия напр. обезпечение на вземанията
 • Медиация (Alternative Dispute Resolution)
 • Преследване на всякакви злоупотреби с право
 • Изпълнителни производства
 • Производства по несъстоятелност
 • Събиране на вземания /Инкасо
 • Други.

... и това в най-различни правни области, като например

 • Трудово и Социално-осигурително право
 • Наследствено право
 • Право на нематериалните блага (авторски права, патентно право, право на марките и образците и т.н.)
 • Право на недвижимите имоти (строително, наемно право и права на собственост в етажна собственост, спорове относно собствеността и други вещни права, подялба на съсобствено имущество)
 • Международно частно право
 • Международно гражданско процесуално право
 • Несъстоятелност
 • Медицинско право
 • Правна отговорност за вреди от стоки
 • Обезщетяване на вреди
 • Договорно право по Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (CISG)
 • Застрахователно право
 • Договорно право
 • Конкурентно право
 • Търговско и корпоративно право
  и т.н.