Дружествено право

Нужда от консултиране в областта на дружественото право за едно предприятие възниква често не само при важни стратегически решения, но и във всекидневните бизнес дела. Ние консултираме малки, средни и големи предприятия във всички области на дружественото право. Спектърът на нашите услуги се простира от избора на правната форма и основаване на дружеството през подкрепата в дружествени преструктурирания до реструктуриране в кризисни ситуации или правоприемство и обхваща всички дружествени форми, включително частни фондации и сдружения.

Нашите услуги са съобразени изцяло с преследваните от Вас стопански цели. По-специално при изработването на дружествените договори ние развиваме заедно с Вас индивидуални решения и вземаме предвид възможните бъдещи развития. Това предпоставя не само отлични правни познания, но и задълбочено предприемаческо мислене. Нашите адвокати са изградени личности, които разполагат с дългогодишен опит в консултирането на предприятия от всички дружествени форми. Те ще Ви разяснят възможности за действие, които са изцяло съобразени с Вашите нужди и ще развият с Вас разумни и ориентирани към бъдещето решения.

Консултирането в областта на дружественото право същевременно е и интегрирано консултиране. Така ние ще Ви подпомогнем всеобхватно по всички въпроси на данъчното оптимизиране на Вашата предприемаческа структура и ще привлечем при необходимост опитни специалисти в областта на правото на капиталовите пазари, на трудовото и конкурентното право.

Основни области на консултиране

 • Избор на правна форма и изработване на дружествени договори, които да бъдат приложими и в бъдещи периоди
 • Учредяване на дружества, клонове, търговски представителства, съвместни предприятия (Joint Ventures)
 • Корпоративно ръководство, по-специално изработване на бизнес правила за управителите, за съветите и надзорните органи, както и за консултативните органи
 • Мерки за набиране на капитал като увеличаване на капитала, допълнителни вноски на съдружниците,  заеми от съдружници и други
 • Подготовка и провеждане на общи събрания на съдружниците/акционерите
 • Отговорност на управителите, на управителните органи и на надзорните съвети
 • Разрешаване на конфликти между съдружниците или между съдружниците и дружествените органи
 • Вливане, разделяне и реално поделяне на дружества, вноска на дружества или дялови участия
 • Изработване на допълнителни споразумения между съдружниците
 • Обжалване решенията на общото събрание
 • Лицензии и разрешения
 • Условия за инвестиции
 • Несъстоятелност
 • Регистриран адрес
Team
Cornelia Draganova >
Дружествено право / Сливания & Придобивания
Дружествено право Сливания & Придобивания