Сливания & Придобивания

Независимо дали става дума за продажба на предприятие или на дялови участия – нашата консултантска дейност обхваща целия спектър на възможни сделки.  При това придружаваме всички фази на сделката, от писмото за намерение, структурирането и управлението на сделката през Due Diligence и изработване на договорите до периода след приключването й. Към нашите клиенти се числят както международни концерни и регистрирани на борсата акционерни дружества, така и средни предприятия, дори и като големи семейни дружества.

Цялостно консултиране в областта на Сливанията & Придобиванията осигуряваме като привличаме опитни специалисти от областите дружествено право, право на капиталовите пазари, трудово, както и конкурентно право. Интердисциплинарен, а при нужда и международен екип, създаден съобразно с Вашите нужди, работи сплотено и гарантира по този начин намирането на създадени за Вас решения – дори и при трансгранични сделки.

Основни области на консултиране

  • Изработване и постигане на предварителни договорености (напр. Писмо за намерение, споразумение за конфиденциалност или за изключителност, срочно разписание, Меморандум за разбирателство)
  • Подготовка, координация и извършване на правен Due Diligence-анализ (от страна на продавача и купувача) както и организация на пространства за данни
  • Структуриране и управление на транзакцията (Asset Deal, Share Deal) и учредяване на правна форма за придобиване
  • Изработване и договаряне на необходимите за транзакциите договори и придружителни документи, проектиране и договаряне на споразумения между съдружниците и договори за дялово участие
  • Придружаване при учредяването на съвместни предприятия (Joint Ventures)
  • Услуги след осъществяване на транзакцията включително реструктуриране след придобиване/продажба, корпоративни услуги, интеграция след сливането, задължения за обявяване или публикуване
  • Консултиране при финансиране във връзка с придобивания, договаряне на споразумения за кредит и обезпечения
  • Защита по искове за обезщетяване на вреди или гаранции от придобивания на предприятия или дялови участия
  • Контрол по сливанията
  • Консултиране на правоприемници на предприятия
Team
Cornelia Draganova >
Дружествено право / Сливания & Придобивания
Дружествено право Сливания & Придобивания