HOME OFFICE И НЯКОИ ДРУГИ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНА ВИРУСА

С официалното обявяване на извънредното положение в България на 13.03.2020 много работодатели в страната по собствена преценка или по необходимост взеха решение да предоставят на служителите си, за чиито позиции това е възможно, работа от вкъщи или от дистанция. Приетият впоследствие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 понастоящем съдържа необходимите правни норми, с които се облекчава в значителна степен въвеждането на работа от разстояние, респективно от вкъщи.

 

  1. Нови регулации относно работата от разстояние по време на извънредното положение

 

Считано от 13.03.2020 работодателите могат да предложат на служителите си едностранно и без да е необходимо тяхното съгласие да работят от дистанция или от вкъщи. Предпоставка за това е преценката дали работодателят има възможност да обезпечи служителя с необходимото оборудване за този период на работата. Условията на трудовото правоотношение, на извършването на работата както и начините за упражняване на контрол се определят едностранно от работодателя със заповед. За разлика от подробно разписаните права и задължения в Кодекса на труда, приложими в нормални обществени условия, съгласието на служителите за изнасянето на дейността им у дома в условията на извънредно положение вече не е необходимо условие за установяването на такъв режим на работа от страна на работодателя.

При преминаването към режим на Home office се променя мястото на работа. Всички останали условия на трудовото правоотношение биха могли да останат и непроменени. Въпреки това работодателят има право едностранно да промени и определи по този начин следните модалитети:

- трудовото възнаграждение;
- реда за възлагане на работата и за нейното отчитане;
- реда за доставка на материали и за предаване на готовата продукция;
- разходите за материали за мястото на работа и заплащането им;
- други условия, които са свързани с особеностите при извършването на работата от разстояние;
- въпроси във връзка с работата, техническото и друго оборудване за работното място, разходите и задълженията за поддръжка;
- други условия за доставката, замяната и поддръжката на уредите;
- клаузи относно придобиване на отделни обекти от оборудването от страна на работника.

 

  1. Спиране на работа и ползване на годишния платен отпуск

 

Като следствие от сложната ситуация работодателят може да вземе също така решение да спре работата на цялото предприятие, на отделни негови части или на отделни служители за целия период на извънредното положение или за част от него до отмяната му. През времето на спиране на работа работодателят също така може да предостави на служителите ползването на платения им годишен отпуск, като служителите са задължени да използват предоставената им част от отпуска. И в двата случая служителите имат право да получат брутното си трудово възнаграждение за времето на спирането на работа, съответно на ползването на платения годишен отпуск.

Някои категории служители имат право и по време на извънредно положение да използват полагащия им се платен или неплатен отпуск, като работодателят е длъжен да им предостави съответна част при поискване от тяхна страна. Тук става дума за бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро; майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст; работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто и някои други категории служители, изрично посочени в съответната разпоредба на разглеждания закон.

Работодателят разполага също така с възможността със заповед едностранно да промени работното време от пълно на намалено. В този случай той може да преизчисли трудовите възнаграждения съответно на така определеното намалено работно време.

 

 

Актуално към 25.03.2020
Указваме, че правната рамка се променя текущо, като се стремим да предоставяме винаги актуалната информация.

Лице за контакт
Cornelia Draganova
PDF file
Download PDF