Патенти и полезни модели

Поради монополното положение на притежателя на полезния модел или на патента третите лица могат да използват закриляното право за генериране на печалба само и единствено въз основа на получен от притежателя на полезния модел или на патента лиценз за използването им. Ние подпомагаме както собственика на патента като лицензодател така и евентуалните лицензополучатели при провеждане на преговори за сключването на съответните договори и съответно проверяваме и изготвяме лицензионни договори.

В сътрудничество с реномирани патентни адвокати ние Ви оказваме подкрепа в съдебни дела, а също и извънсъдебно при защитата на Вашите права. Изготвяме предупреждения, провеждаме процедури по искания за предоставяне на информация, прекратяване на нарушения, отстраняване на такива и по претенции за обезщетения. При внос на стоки, които нарушават патент или полезен модел ние Ви оказваме подкрепа при заявяване и провеждане на конфискация на границата, така че нарушаващите правата Ви стоки въобще да не могат да достигнат до пазара.